റോളർ & ബിയറിംഗ്

  • Bearing

    വഹിക്കുന്നു

    ഉൽ‌പ്പന്ന വിവരണം: ബിയറിംഗ് ഒരു പ്രക്രിയയിലൂടെ ഒരു ജ്വലന താമ്രജാലം അതിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഒരു മാധ്യമം. ഷീറ്റ് മെറ്റൽ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച പൊള്ളയായ പ്ലേറ്റുകൾ താമ്രജാലത്തിനുണ്ട്. ഓരോ പ്ലേറ്റും അടുത്ത അന്തർലീനമായ പ്ലേറ്റിലാണ്. ഓരോ പ്ലേറ്റിന്റെയും ഒരു വശത്ത് ഒരു കണക്ഷൻ പൈപ്പ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, ഒപ്പം ഒഴുകുന്ന മാധ്യമത്തിനായി ഓരോ പ്ലേറ്റിന്റെയും മറുവശത്ത് ഒരു ഡിസ്ചാർജ് പൈപ്പ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. വ്യക്തിഗത പ്ലേറ്റുകളെ ട്യൂബുലാർ മൂലകങ്ങളുടെ ഒരു ബാഹുല്യം കൊണ്ട് മറികടക്കുന്നു, അത് പ്ലേറ്റുകളുടെ മുകൾ ഭാഗത്ത് തുറക്കുന്നു. പ്രാഥമിക വായു s ആണ് ...
  • Roller

    റോളർ

    ഉൽ‌പ്പന്ന വിവരണം: റോളർ‌ അതിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഒരു മാധ്യമം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ജ്വലന താമ്രജാലം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ. ഷീറ്റ് മെറ്റൽ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച പൊള്ളയായ പ്ലേറ്റുകൾ താമ്രജാലത്തിനുണ്ട്. ഓരോ പ്ലേറ്റും അടുത്ത അന്തർലീനമായ പ്ലേറ്റിലാണ്. ഓരോ പ്ലേറ്റിന്റെയും ഒരു വശത്ത് ഒരു കണക്ഷൻ പൈപ്പ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, ഒപ്പം ഒഴുകുന്ന മാധ്യമത്തിനായി ഓരോ പ്ലേറ്റിന്റെയും മറുവശത്ത് ഒരു ഡിസ്ചാർജ് പൈപ്പ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. വ്യക്തിഗത പ്ലേറ്റുകളെ ട്യൂബുലാർ മൂലകങ്ങളുടെ ഒരു ബാഹുല്യം കൊണ്ട് മറികടക്കുന്നു, അത് പ്ലേറ്റുകളുടെ മുകൾ ഭാഗത്ത് തുറക്കുന്നു. പ്രാഥമിക വായു സു ...